T.C.
MERSİN DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Mersin Defterdarlığı Millî Emlak Müdürlüğü biriminin işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge; Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün iş ve işlemlerine ilişkin görevlerini, çalışma esas ve usulleri ile uygulama şeklini kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları İçKontrol Eylem Planı Kontrol Faaliyetleri KFS 8.1 no.lu eylemine ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen tanımlardan;
Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğünü),
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,
Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtiler yerleri,
Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,
İdare: Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünü,
İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,
Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,
İtâ amiri: Mersin Defterdarı ve yetki devredilen hâllerde Defterdar Yardımcılarını
İhale: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemler ile 4734 sayılı kanuna göre yapılan İhale İşlemlerini,
Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,
Sözleşme: İdare ile müşteri arasında düzenlenen ve imzalanan anlaşmayı,
Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,
Bedel tespit komisyonu: Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde, tahmin edilen bedel tespit işlemlerini yapmak, ecrimisil tespit ve takdir etmek ve İdarece verilecek diğer görevleri yürütmek üzere ita amiri tarafından taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı olan memurları arsından seçilen ve üç kişiden oluşan komisyonu,
İhale komisyonu: Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen ihale ile ilgili işleri yürütmek üzere ita amiri tarafından seçilen üyelerden oluşan komisyonu,
Rayiç değer: Bir taşınmazın mahallinde alınıp satıldığı normal fiyatı,
Muhdesat: Arazi üzerindeki sabit yapı ve tesisler ile ağaçları,
Onay belgesi: İhalesi yapılacak işlem için İdarece hazırlanan ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşmenin gerekip gerekmeyeceğinin belirtildiği ve ita amirince imzalanan belgeyi,
İhale işlem dosyası: İhaleye konu taşınmazın ihale işlemlerinin yürütülmesi ve ihaleye ilişkin bilgi ve belgelerin konulması için oluşturulan dosyayı,
Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,
Elbirliği mülkiyeti: Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetini,
Paylı mülkiyet: Bir şeye birden fazla kişinin belli paylarla malik olduğu mülkiyet şeklini,
Ferağ: Taşınmazın mülkiyetinin tapuda devrini,
Şerh: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususları,
Kamu yararına çalışan dernek: İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen, en az bir yıldan beri faaliyette bulunan, amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetleri topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması gereken dernekleri,
Harca esas değer: 492 sayılı Harçlar Kanununun 03.04.2002 tarih ve 4751 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesi gereğince, harç alınmasında esas alınan değer veya 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini,
Sulu tarım arazisi: 03/07/2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre, tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,
Sulu arazi: Devletçe sulanan araziyi (3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 03/07/2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile değişmeden önceki tanıma göre),
Tarım arazisi: 4070 sayılı Kanuna göre, toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,
BİMER :Başbakanlık İletişim Merkezini,
HBS: Hukuk Bilişim Sistemini,
METOP : Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Programını,
Say2000i :Saymanlık Otomasyon Sistemini,
KPS : Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini,
MEOP :Milli Emlak Otomasyon Projesini,
EKAP :Elektronik Kamu Alımları Platformunu,
SGB.net : Strateji Geliştirme Başkanlığı Otomasyon Programını,
BİM : Bölge İdare Mahkemesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
İhale komisyonunun oluşturulması
MADDE 5- İhale komisyonu, ita amirinin onayı ile kurulur.
1- Komisyonda;
a) Başkan olarak, Mersin Millî Emlak Müdürü veya vekilini,
b) İdareden üye olarak, Mersin Millî Emlak Müdürlüğü memurlarından biri,
c) Maliye üyesi olarak, Mersin Millî Emlak Müdürünün önereceği Millî Emlak Müdür Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı, Millî Emlak Şefi veya Memuru, görevlendirilir.
2- Gerekli görülen hâllerde, il ve ilçelerde birden fazla ihale komisyonu kurulabilir. Bu durumda, komisyon başkanı olarak millî emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, millî emlak uzmanı veya millî emlak şefi görevlendirilebilir.
3- İtâ amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir.
a) Bu takdirde, ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır.
Onay belgesinde ihaleye katılacak olan memur veya uzmanın adı, soyadı ve memuriyet unvanı belirtilir.
b) Görevlendirilen memur ve uzmanlar kararlara katılamazlar.
c) Komisyonda görev yaptıklarını belirlemek bakımından ihale kararını, ihaleye katılan memur veya uzman da imzalar.

İhale komisyonlarının çalışması
MADDE 6- Onay belgesinde belirtilen komisyon;
1- Eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.
2- Üyeleri kararlarında çekimser kalamazlar.
3- Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
4- Başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Bedel tespit komisyonlarının oluşumu ve çalışması
MADDE 7- Bedel tespit komisyonları, itâ amirlerinin onayı ile kurulur.
1- Komisyonda;
a) Başkan olarak, illerde Milli Emlak Müdürünün önereceği Milli Emlak Müdür yardımcısı, bunların bulunmadığı yerlerde Defterdarlık Uzmanı veya Milli Emlak Şefi,
b) Üye olarak, illerde Milli Emlak Müdürlüğü memurlarından iki kişi,
bir yıllık süre için görevlendirilir.
2- İtâ amiri gereken hallerde görev yapmak üzere yeteri kadar yedek üye de görevlendirir.
3- Bedel tespit komisyonu başkan ve üyeleri; İdarenin taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı ya da gayrimenkul değerleme alanında lisans sahibi olan Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Defterdarlık uzmanı, milli emlak şefi, diğer şefler, teknik elemanlar ve memurlar arasından seçilir.
4- Gerekli görülen hâllerde il ve ilçelerde birden fazla bedel tespit komisyonu kurulabilir.
5- Bakanlıkça veya defterdarlıkça ihtiyaç duyulması halinde, ilçelerdeki taşınmazların tahmin edilen bedellerinin tespitleri, illerde bulunan bedel tespit komisyonlarına da yaptırılabilir.
6- Bedel tespit komisyonlarına İdarece tespit görevleri de verilebilir. Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği “Taşınmaz Tespit Tutanağı”nda ve “Ön İzin/Kira/İrtifak Hakkı/Trampa/Satış Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı”nda gösterilir ve asıl evrak arasına saklanır.
7- Bedel tespit komisyonu program dâhilinde çalışır.
8- Komisyon, eksiksiz olarak toplanır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
9- Komisyon, “Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu”nu düzenlemek ve imzalamak suretiyle karar alır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini yazarak rapora ekler.
10- Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
İhale usullerinin belirlenmesi
MADDE 8-
1- Taşınmazların tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır.
2- Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar uygun zamanda tekrar aynı usulle ihaleye çıkarılır.
3- Özel hükümler ayrıca dikkate alınır.
Geçici teminat
MADDE 9- Geçici teminat, tahmin edilen bedelin yüzde onundan (%10) az olmamak üzere yüzde otuzuna (%30) kadar, işin niteliğine göre ita amirince belirlenir.
İhaleye çıkarma onayı alınması
MADDE 10- İdarece her ihale için MEOP’ ta bir onay belgesi hazırlanır.
1- Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği ile gerektiği takdirde ikinci ihalenin hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir ve ita amirince onaylanır.
2- İhale onay belgeleri ita amirince onaylandıktan sonra onay belgesinde mevcut tüm bilgiler MEOP kayıtlarına işlenir.
Şartnamenin hazırlanması
MADDE 11- İdare, ihale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa eklerini hazırlar.
1- Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da gösterilir.
a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,
b) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu,
c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,
ç) Taşınmazın teslim şekli ve şartları,
d) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,
e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,
f) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu,
g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya feshedilebileceği,
ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
h) Ödeme yeri ve şartları,
ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.
2- İhale komisyonu, şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğunu tespit etmesi halinde aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartlar ihaleden önce tespit edilmiş ve ilan yapılmış ise İdarece bu durum tutanak altına alınarak şartname ve ilan yeniden düzenlenir.
b) Kayıt ve şartlar ihale esnasında tespit edilmişse, ihalenin ertelenmesi için ihale komisyonunca alınan karar ita amirinin onayına sunulur. Şartname yeniden düzenlenerek ihale işlemlerine yeniden başlanır.
c) Bu durumun ihaleden sonra anlaşılması halinde konu Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.
İhale dosyasının hazırlanması
MADDE 12- İhale işlem dosyasında aşağıdaki belgeler bulundurulur.
1- Onay belgesi,
2- Özel şartları da içeren şartname ve ekleri,
3- Tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı,
4- Taşınmazın konumu ve çevre özelliklerinin anlaşılabileceği şekilde değişik yönlerden çekilmiş renkli fotoğrafı,
5- Parsel sınırlarının da gösterildiği hali hazır haritası veya ölçekli krokisi,
6- Tapu kayıt örneği,
7- İmar durum belgesi,
8- Adres bilgilerinin bulunduğu tespit tutanağı,
9- İlana ilişkin belge ve gazete nüshaları,
10- Sözleşme tasarısı,
11- Bakanlık ya da yetki verilen durumlarda ilçeler için valilik (defterdarlık) izin talimatı.
12- Saklanmasında yarar görülen diğer belgeler.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 13- İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı,
2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,
3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
4- Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,
5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
İhalenin ilanı
MADDE 14- İhale konusu olan işler isteklilere ilan yolu ile duyurulur.
1- İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
b) Gazete ile yapılacak ilanlarda, ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olmamasına dikkat edilir.
c) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, (a) ve (b) alt bendindeki süreler içinde defterdarlık veya malmüdürlüğü ile hükümet konağı ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılır ve belediye yayın araçları ile de duyurulur.
ç) Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir.
d) Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.
2- Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde,
ihale tarihinden en az on gün önce bir defa daha ilan edilir.
3- Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazetede ilan edilir.
4- Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için defterdarlık veya malmüdürlükleri, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.
6- Gazete ile yapılacak ilanlar için ilan metninin bir örneği üst yazı ile ve elektronik ortamda, ilde mevcutsa Basın-İlan Kurumu değilse valilik basın bürosuna intikal ettirilir ve süresi içerisinde yayınlattırılması sağlanır.
7- Yapılacak ilandaki ihaleye ait bilgiler MEOP’ un ilgili modülüne kaydedilir.
8- Defterdarlık internet sitesinde ilanın yayınlanması için internet sitesi ile görevli birime gereken belgeler yazılı veya elektronik ortamda aktarılır.
9- İlanlar, İdarenin ilan panosuna asıldığı gibi ihale konusu taşınmazın bulunduğu köy, mahalle muhtarlığı ve belediye başkanlığına gönderilerek ilan edilmesi sağlanır.
10- İdare, taşınmazın tahmin edilen bedeline veya taşınmazın önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de yayınlattırabilir.
11- Taşınmazın varsa hissedarına, işgalcisine, isteklisine, daha önceden ihale yapıldıysa ihaleye iştirak edenlere tebligat yapılır. Tebligatlar iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile gönderilir. Posta yoluyla gelen tebliğ alındısı dosyasında muhafaza edilir.
12- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan
MADDE 15- İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hâllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan edilir.
İlanın uygun olmaması
MADDE 16- Yönergenin 13 ve 14 üncü maddelerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir.
1- Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
2- İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.
3- Ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, bu durum Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.
4- İhalenin veya sözleşmenin bozulması hâlinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları geri verilir.
İhale öncesi yapılacak diğer işlemler
MADDE 17- İhale gününden önce ilanların gazetelerde yayınlanıp yayınlanmadığı ve ilan metninde hata olup
olmadığı kontrol edilir.
1- MEOP’ta hazırlanan ilan işlemleri tutanağında; gazetede yapılan ilanlar, şahıslara ve resmi kurumlara yapılan tebligatlar belirtilir, gazete nüshaları veya örnekleri eklenerek ihale dosyasına konulur.
2- İdare, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. İl/İlçe emniyet müdürlüğüne ihale günü, yeri ve saati bildirilerek ihalede güvenliğin sağlanması istenir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 18-
1-Aşağıdaki değerler geçici ve kesin teminat olarak kabul edilir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
ç) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarınca verilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
2- Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
3- Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir.
4- Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrol garantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki limitlere dâhil değildir.
5- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
İhaleye katılma şartları
MADDE 19-
1- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Yönergede istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin ayrıca,
-İhalenin yapıldığı yıl içinde kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesini,
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
f) Kamu tüzel kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
gerektiğinden, bu hususların yerine getirilip getirilmediği komisyonca kontrol edilir.
2- Yabancılara ilişkin özel kanunlardaki düzenlemelere göre işlem yapılır. Ayrıca, Türk vatandaşlığından kendi istekleri ile çıkmış olan kişiler, İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş ve kişinin vatandaşlık haklarından aynen yararlanmaya devam edeceklerine dair belgeyi ibraz etmeleri durumunda ihaleye katılabilirler.
İhaleye katılamayacakların tespiti
MADDE 20- Komisyon, aşağıdaki şahısların doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılıp katılmadıklarını kontrol eder ve tespiti halinde ihaleye katılmamalarını sağlar.
1- İhaleyi yapan İdarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
2- 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
Açık teklif usulü ile ihalenin yapılması
MADDE 21-
1- Komisyon başkanı;
a) İlanda belirtilen ihale saati gelince ihaleye katılan (posta ile gönderilen teklifler dahil) istekli bulunup bulunmadığını kontrol eder. İhaleye katılan hiçbir istekli yok ise ihale artırma tutanağına ihaleye katılan isteklinin bulunmadığı yazılarak tutanak komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.
b) İhaleye katılacak istekli var ise, bunların belgelerini ve geçici teminatı verip vermediklerini inceler.
c) İnceleme sonucunda kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir.
ç) Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır.
d) Bu işlemleri, istekliler önünde, bir tutanakla tespit ettirerek, ihaleye giremeyeceklerin ihale yerinden çıkartılmasını sağlar.
e) İsteklileri önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye davet eder.
f) Yapılan tekliflerin ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını ve teklif sahipleri tarafından imzalanmasını sağlar.
g) İlk teklifler yapıldıktan sonra, varsa postayla yapılmış teklifleri okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar.
2- İsteklilerin, sırayla teklifte bulunmaya devam etmesi sağlanır.
3- İhaleden çekilen isteklilerin, ihaleye ait artırma kâğıdına kendi el yazıları ile “çekildim” ibaresi yazdırılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. Bunlar oturumdan çıkartılarak, kalan isteklilerin sırayla teklifte bulunmasına devam ettirilir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.
4- İhaleden çekilenlerin, yeniden yaptığı teklifler kabul edilmez.
5- Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda ihalede oluşan en yüksek sözlü tekliften aşağı olmamak üzere son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir.
6- Oturumda hazır bulunan isteklilerin yazılı son tekliflerinden sonra ihale sonuçlandırılarak, Yönergenin 24 üncü maddesine göre işlem yapılır.
Kapalı teklif usulü ihalenin yapılması
MADDE 22- Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde teklifler yazılıdır.
1- Komisyon başkanı, ilanda belirtilen ihale saatine kadar posta ile gönderilenler dahil herhangi bir teklif verilip verilmediğini kontrol eder. İhale için verilen teklif yok ise ihale tutanağına ihaleye katılan isteklinin bulunmadığı yazılarak tutanak komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.
2- İhale komisyonu başkanlığı, ilanda belirtilen saate kadar İdareye ve komisyona verilen teklifleri sıra numaralı alındılar karşılığında teslim alır.
3- Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
4- İadeli taahhütlü olarak gönderilen tekliflerin dış zarfının üzerinde, ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresinin yazılı olup olmadığı kontrol edilir.
5- Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmaması halinde, teklifin alınış zamanı ve işleme konulmayacağı bir tutanakla tespit edilir.
6- Komisyon başkanlığına verilen teklifler iade edilmez.
7- Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir.
8- Dış zarfın üzerinde; isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğunun yazılıp yazılmadığı kontrol edilir.
9- Dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.
10- Dış zarf içinde iç zarf, geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerin konulup konulmadığı kontrol edilir.
11- Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
12- Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade edilir ve bunlar ihaleye alınmaz. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenerek komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.
13- İç zarfının üzerinde; isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılı olduğu ve zarfın yapıştırılan yerinde isteklinin imzası veya mührünün bulunduğu kontrol edilir.
14- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır.
15- Postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere iç zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
16- Teklif mektuplarının şartnameye uyup uymadığı, istekli tarafından imzalanıp imzalanmadığı, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilip belirtilmediği, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılıp yazılmadığı, rakam ve yazının birbirine tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.
17- Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ile üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Bu durum bir tutanakla tespit edilerek komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.
18- Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir.
19- Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.
20- İhaleden çekilen isteklilerin, ihaleye ait artırma kâğıdına kendi el yazıları ile “çekildim” ibaresi yazdırılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.
21- Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.
22- Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
Pazarlık usulü
MADDE 23- Pazarlık usulüyle ihale aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
1- Pazarlık usulü ile yapılacak ihalede teminat alınıp alınmayacağı, ilan yapılıp yapılmayacağı isteğe bağlı olduğundan, İdarece Yönergenin 10 uncu maddesine göre düzenlenecek onay belgesinde bu hususa yer verilir ve gerekçeleri de belirtilerek ihalenin pazarlık usulü ile yapılması hususunda ita amirinden onay alınır.
2- Tahsisli kamu idareleri veya İdarece belirlenen bir veya birden fazla istekli ile ihale gün ve saatinde ihale komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, yazılı veya sözlü teklifler alınmak suretiyle ve bedel üzerinde anlaşılarak ihale gerçekleştirilir.
3- Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği kararda gösterilir
İhale sonucunun karara bağlanması
MADDE 24- Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
1- Her iki ihale usulünde de kabul edilen teklifler incelenerek;
a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,
b) İhalenin yapılmadığı, hususlarından birine karar verilir.
2- Bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
3- Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
4- İhalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ihale izinlerinde belirtilen süreyi aşmamak şartıyla, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.
İhale kararlarının kesinleşmesi
MADDE 25–
1- İdarece, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile tespit edilen parasal sınıra kadar olan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanacağı veya reddedileceği hususu da dikkate alınarak, kesinleştirmek üzere ita amirlerinin, bu miktarı aşanlar ise aynı süre içinde Bakanlığın onayına sunulur. Ancak, ilgili tebliğlerle düzenlenen yetki devirleri ayrıca dikkate alınır.
2- Bakanlıktan alınacak onay talepleri, valiliklerle yazışmaksızın doğrudan kaymakamlıklarca veya valiliklerce, ihale onay süresi dikkate alınarak Bakanlığa gönderilir.
3- İhalenin onaylanması, ita amirinin parasal yetki sınırı üzerinde ise onay için Bakanlığa form yazı gönderilir ve ihale (müzayede) tutanağı ile ihale komisyon kararı yazıya eklenir.
4- İhale onayı valilikçe (defterdarlık) verilmiş ise Bakanlığa gönderilecek ihale onay formuna , “Hazineye Ait Taşınmaz Satış İşlemi Bilgi Formu”, “Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu ” ile ihale (müzayede) tutanağı eklenir.
5- Satışı yapılan taşınmaz bedelinin 4706 sayılı Kanunun mülga 6 ncı maddesine göre düzenlenen belgeler ile ödenmek istenmesi halinde, ihale bedeline bakılmaksızın geçici ihale kararı onay için Bakanlığa gönderilir ve alınacak talimata göre işlem sonuçlandırılır.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 26–1) Kesinleşen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş iş günü içinde müşteri veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Yapılacak olan tebligatta, ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde;
a) Geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi,
b) İdarece düzenlenecek sözleşmenin imzalanması,
c) Zorunlu ise sözleşmenin notere tasdik ve tescil ettirilerek İdareye verilmesi,
ç) İhale bedelinin, taksitli satışlarda satış bedelinin yüzde yirmibeşinin (%25), ilk yıl irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin bedellerinin tamamının, ilk yıl kira bedelinin dörtte birinin (1/4), müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderlerin ödenmesi, varsa diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
d) Bedellerin taksitle ödenmesi halinde bedelin taksitle ödeneceğini belirten dilekçenin verilmesi, gerektiği ile bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalenin bozulacağı ve varsa geçici teminatın Hazineye gelir kaydedileceği bildirilir.
2- Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
3- Sürenin hesabında tebligatın postaya veriliş günü dikkate alınmaz.
4- Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
5- İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
6- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7- İdare onaylanan ihale kararlarını, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla defterdarlık veya valilik/kaymakamlık web sitesinde ayrıca yayınlatır.
Bedellerin tahsil şekli ve geçici teminat işlemleri
MADDE 27-
1- Satış bedeli (taksitli satışlarda satış bedelinin yüzde yirmibeşi (%25)), ilk yıl irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin bedellerinin tamamı ile ilk yıl kira bedelinin dörtte birinin ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak tahsili için muhasebe işlem fişi düzenlenir.
2- Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
3- Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.
4- Alınan geçici teminat, peşin satışlarda satış bedelinin, taksitli satışlarda ise peşinat tutarının ödenmesinden sonra iade edilir.
5- Müşterinin geçici teminatın mahsubunu yazılı olarak talep etmesi halinde aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Peşin ödemelerde ihale bedelinden mahsup edilir.
b) Taksitli sözleşmelerde teminatın peşinat tutarı karşılaması halinde bu tutar mahsup edilir ve kalan miktar iade veya kalan taksitlere mahsup edilir.
c) Teminatın peşinat tutarını karşılamaması halinde tamamı mahsup edilir ve peşinatın kalan kısmı müşteriden tahsil edilir.
İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 28– İdare tarafından, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde;
1- Sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevler yapılır.
2- Taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemler tamamlanır.
3- Şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlar tutanakla teslim edilir.
4-Tutanakta; taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve hak sahibi tarafından imzalanır.
5- Yapılan işlemler ilçede ise dosyanın kapatılması amacıyla defterdarlığa bilgi verilir.
Sözleşmenin feshi
MADDE 29- Aşağıdaki durumların varlığı halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek kesin teminatın Hazineye gelir kaydedilmesi için ilgili muhasebe birimine yazı yazılır. borcuna mahsup edilemez.
1-Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,
2- Kullanma izni verilen ya da irtifak hakkı kurulan taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi.
İhalelere katılmaktan geçici yasaklama
MADDE 30- İdare tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaşıldığı takdirde, bunları yapanlar ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınması için ihalelere katılmaktan yasaklama kararı formu düzenlenerek bu durum en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirilir.
İKİNCİ KISIM
İdare, Yönetim ve Edinim
(Ağaçlandırma amaçlı kiralama,
Arşivleme, Bağış, Devir, Ecrimisil, Gelen ve Giden Evrak İşlemleri)

İKİNCİ BÖLÜM
Ağaçlandırma Amaçlı Kiralama
MADDE 31- (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla bu konudaki talepler de dikkate alınarak İdarece tespit edilerek 358 sıra nolu Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi (EK-1) düzenlenmek suretiyle Bakanlığa bildirilen ve Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun görülen taşınmazlar valiliklere (defterdarlıklar) bildirilir. Bu taşınmazlar valiliklerce (defterdarlıklar), kendilerine ve varsa kaymakamlıklara (malmüdürlüklerine) ait internet sayfaları dahil uygun görülen diğer şekillerde otuz gün süreyle ilan edilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ayrıca ilgili köy ve beldede de ilan edilir.
(2) Bu taşınmazlar Bakanlık internet sitesinde de eş zamanlı olarak otuz gün süreyle ilan edilir.
(3) İlan edilen taşınmazlardan üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla başvuruda bulunulmayan ve başka yöntemlerle
değerlendirilemeyeceği anlaşılanlar, Bakanlıktan ayrıca izin alınmasına gerek kalmaksızın aynı yöntemle başvuru süresi belirtilerek ilan edilmeye devam edilir.
(4) İlan edilen bu taşınmazlar üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için ada ve parsel numarasını belirterek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar için ise yeri belirtilerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil şartı aranmaz) ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması talebiyle İdareye başvuru yapılabilir. Hak sahipliği tespitine esas olmak üzere başvurular; 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca birinci grupta sayılanlar tarafından 358 sıra nolu Genel Tebliğ ekinde (EK-
2/A) yer alan dilekçeyle, ikinci grupta yer alanlar tarafından ise 358 sıra nolu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçeyle yapılır.
(5) Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında, taleplerine konu taşınmazın yüzölçümü esas alınarak Bakanlıkça belirlenen tutarlarda başvuru bedeli tahsil edilir. 2013 yılı için, başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedelleri, Bakanlıkça belirlenen ve 358 sıra nolu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda belirtilen bedellerdir. 2013 yılına müteakip yıllar için yapılacak başvurularda, Bakanlıkça başvuru bedelleri yeniden belirlenmediği sürece bu bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilir. Başvuru sahibinden tahsil edilen bu bedel; hak sahipliğinin tespit edilmesi halinde, kendisine ağaçlandırma izni verilecek ve kiralama yapılacak kişilerden tahsil edilecek ağaçlandırma kira bedelinden mahsup edilmez. Hak sahipliği tespit edildikten sonra hak sahibi olmayanlardan tahsil edilen başvuru bedelleri kendilerine iade edilir.
(6) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez ve talep konusu taşınmaz sonraki dönemlerde üçüncü fıkradaki esaslara göre yeniden ilan edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin tespiti
MADDE 32 (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla ilan edilen taşınmazların belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ve onaylı nazım ve uygulama imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan yerlerden olması halinde; bu taşınmazlara yönelik olarak sırasıyla genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kişiliklerinin ağaçlandırma amaçlı tahsis talepleri değerlendirilir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu taşınmazlara yönelik ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talepleri değerlendirilmez.
(2) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:
a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
(3) Ancak, bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın sırasıyla; yüzölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.000 m2’ye kadar (500.000 m² dahil) olan taşınmazlar için ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
(4) Bir kişi tarafından ikinci fıkrada belirtilen ve yüzölçümü hak sahibi olabileceği miktardan fazla olan bir taşınmaz için başvuruda bulunulması halinde; taşınmazın fazla olan kısmının ağaçlandırma yapılması veya diğer şekillerde değerlendirilmesi
suretiyle müstakil kullanıma uygun olup olmadığı İdarece tespit edilir ve fazla olan kısmının bu şekilde müstakil olarak kullanımının mümkün olmaması halinde bu kısım için de aynı kişi hak sahibi kabul edilerek işlem yapılabilir.
(5) Birinci grupta yer alan kişi kendi grubunda hak sahibi olduğu miktar verildikten sonra, bu miktardan fazla olan kısmı için, 358 sıra nolu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda ikinci grup için belirtilen başvuru bedeli yatırılmak suretiyle 358 sıra nolu Genel Tebliğ in ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçe ile İdareye başvuruda bulunabilir ve bu kısma ilişkin başvuru ikinci grupta değerlendirilir.
(6) İlan edilen bir taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre taşınmaz İdarece belirlenen ve krokisinde gösterilen bölümler halinde hak sahipliğine konu edilebilir.
(7) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
(8) Bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayılan birden fazla kişinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu taleplerin taşınmazın farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; valilik (defterdarlık) tarafından aksi belirtilmedikçe; başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma, taşınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek yüzölçümü üzerinden yapılır.
(9) Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
Ön izin ve uygulama projesinin hazırlanması
MADDE 33 – (1) İdarece 9 uncu maddeye göre hak sahipleri ve her bir hak sahibine ön izin verilecek taşınmazlar belirlendikten sonra bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara Ait Bilgi Formu (EK-4) hazırlanarak taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte, ağaçlandırma
uygulama projesi hazırlanması için ön izin verilmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir. Taşınmazın imar planı sınırları dışında olması durumunda varsa üst ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, ön izin verilecek taşınmazın üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesata Yönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek düzenlenecek Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilmesinin uygun görülmesi halinde İdareye bildirilir. İdare tarafından ön izin verildiği hak sahibine ve ilgili orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak
tebliğ tarihinden başlar.
(3) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması
gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve
verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir. İptal edilen ön izinler hakkında ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir. Ön izni iptal edilen taşınmazlar hakkında bu Genel Tebliğin 8 inci maddesine göre işlem yapılır.
Kiralama işlemleri
MADDE 34 – (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir ve bu bedeller Bakanlık tarafından il defterdarlıklarına duyurulur.
(2) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde defterdarlıklarca, taşınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak suretiyle varsa milli emlak müdürlüklerince yoksa malmüdürlüklerince; on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, kira süresi ve birinci fıkraya göre belirlenen ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihale sonucunda belirlenecek kira bedeli karşılığında adına ön izin verilen kişiye kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleşmesi düzenlenir.
(3) Kira sözleşmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi (EK-3) ile bu Şartnamenin “Özel Hükümler”kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Sözleşmesine Konulacak Özel Şartlar (EK-5) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili orman işletme
müdürlüğüne bilgi verilir.
(4) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.
(5) Kira süresinin bitiminde İdarece taşınmazın mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda, taşınmazın onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara göre ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde; yetkili Orman İdaresinin olumlu
görüşlerinin de alınması ve projesinde belirlenen süreyle sınırlı olması kaydıyla kiracısına, Yönetmeliğin 72 nci maddesi hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile on yıllık süreler halinde Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde defterdarlıklarca, taşınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak suretiyle varsa milli emlak müdürlüklerince yoksa malmüdürlüklerince yeniden kiraya verilebilir. Yenilenen kira döneminde kira bedelleri hakkında dördüncü fıkrada belirtilen indirimler uygulanmaz.
(6) Ancak, ağaçlandırma amacıyla kiraya verilen taşınmazların tamamına veya bir bölümüne kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi veya madencilik faaliyetleri için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde, kiracının yapmış olduğu bütün giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşu veya madencilik faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişi tarafından kiracıya defaten ödenerek kira sözleşmesi feshedilebilir.
Taşınmazın teslimi
MADDE 35 – (1) Ağaçlandırma yapılması amacıyla kiraya verilen taşınmaz, İdarece “Taşınmaz Teslim Tutanağı” düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilir.
(2) Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, birer nüshaları da yetkili Orman İdaresine ve Bakanlığa gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.
(3) Kiracısına teslim edilen taşınmazın üzerinde, kiracı tarafından teslim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde onaylı uygulama projesine uygun olarak ağaçlandırma çalışmalarına başlanılması ve çalışmalarda mücbir sebepler dışında projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.
Özel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 36 – (1) Hazine taşınmazları üzerinde imar-ihya amacıyla talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere; bozuk veya verimsiz ağaçlık alanlarda, canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesi amacıyla izin verilebilir.
(2) Bozuk veya verimsiz ağaçlık alanlarda mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır, boşluk alanlar, bölgede tabii olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya edilerek doldurulabilmesine izin verilebilir.
1Özel Orman Fidanlığına İlişkin İşlemler
Özel orman fidanlığı tesisinde uyulacak genel esaslar
MADDE 37 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde veya dışarısındaki imar planı bulunmayan (imar planı dışında üst ölçekli planları bulunanlar ile üst ölçekli planlarda başka amaca ayrılan yerler dahil) alanlar ile imar planı bulunan ve planda tarımsal veya ağaçlandırma amaçlı olarak ayrılan alanlardaki taşınmazlar üzerinde, arazi sınıfına bakılmaksızın, yüzölçümü 2.000 m2’den az olamamak üzere özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilebilir ve kiralama yapılabilir.
(2) Bu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (k), (l), (n), (o), (p), (r), (s), (ş), (t) ve (u) bentleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeridinde kalan alanlarda kalan taşınmazlarda özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilemez ve kiralama yapılamaz.
(3) Bu Genel Tebliğ kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve bu amaçla kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez. 1 ağaç, ağaçcık ve orman florasına ait tohum ve fidanları üretmek gayesiyle, gerçek veya tüzel kişilerce kredili veya kredisiz kurulan fidanlıkları,
Başvuru, ihale, ön izin ve kiralama işlemleri
MADDE 38 – (1) Özel orman fidanlığı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için ada ve parsel numarasını belirterek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar için ise talep ettikleri alana ait kroki veya haritayı ekleyerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil şartı aranmaz) özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması talebiyle İdareye bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/C) yer alan dilekçe ile başvurulabilir. Ayrıca, İdare tarafından gerekli görülen hallerde özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilmesinin uygun olduğu tespit ve bu Genel Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usule göre ilan edilen taşınmazlar için de başvuru yapılabilir.
(2) İdarece başvuruya konu taşınmaz hakkında bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara Ait Bilgi Formu (EK-4) hazırlanarak taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte, özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralama yapılmasına izin verilmesi için Bakanlığa gönderilir. Taşınmazın imar planı sınırları dışında olması durumunda varsa üst ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, kiraya verilen taşınmazın üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesata Yönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek İdarece düzenlenecek Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir. Özel orman fidanlığı yapılacak taşınmazın ilk yıl tahmini kira bedeli, İdarece Kanuna ve Yönetmeliğe göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak tespit ve takdir edilir.
(3) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda; taşınmazın özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralanmasının uygun görülmesi halinde, on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, kira süresi ve ilk yıl tahmini kira bedeli de belirtilerek, genel hükümlere göre Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihale sonucunda belirlenecek kira bedeli karşılığında kiralama yapılması İdareden istenilir.
(4) Bakanlığın talimatı üzerine İdare tarafından yapılacak ihaleye tek isteklinin katılması halinde, İdare tarafından ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedeli üzerinden bu istekli ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalede belirlenecek bedel üzerinden bu kişi; birden fazla isteklinin olması halinde ise istekliler arasında ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedeli üzerinden pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonucunda en yüksek kira bedelini teklif eden kişi hak sahibi olur.
(5) İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmeden önce hak sahibine; yapılan kiralama ihalesi sonucunda belirlenen yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ön izin süresine tekabül eden oranı tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin dörtte biri oranına tekabül eden tutarda) ön izin bedeli alınmak suretiyle özel orman fidanlığı uygulama projesi hazırlanması amacıyla doksan gün süreli ön izin verilir. İdare tarafından ön izin verildiği ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin sahibi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormancılık bürolarına yedi nüsha olarak hazırlattırılan özel orman fidanlığı uygulama projesi, ilgili fidanlık müdürlüğü / orman işletme müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde ilgili orman bölge müdürlüğüne onaylatılır. Özel orman fidanlığı uygulama projesinin ön izin süresi içinde İdareye teslimi esastır. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden başlar.
(6) Uygulama projelerinde; fidan üretiminin ne kadar süre içinde tamamlanacağı ve yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ayrı ayrı gösterilir.
(7) Özel orman fidanlığı uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Bu durumda, ön izin sahibinden; verilen ek süre için yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ek ön izin süresine tekabül eden oranı tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin on ikide biri oranına tekabül eden tutarda) bedel alınır. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir. İptal edilen ön izinler hakkında ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.
(8) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, İdare tarafından daha önce yapılan kiralama ihalesinde belirlenen kira bedeli ve süre üzerinden kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten geçerli olmak üzere ön izin sahibine kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleşmesi düzenlenir. Kira sözleşmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi (EK-3) ile bu Şartnamenin “Özel Hükümler” kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Sözleşmesine Konulacak Özel Şartlar (EK-6) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.
(9) Müteakip yıllar kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilerek peşin veya dört eşit taksitle ödenir. Bu husus düzenlenecek sözleşmelere özel şart olarak konulur.

birliği halinde sahip bulunduğu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arşivleme
3-ARŞİVLEME İŞLEMLERİ
MADDE 39-İfraz edilen, Tevhit edilen, satış yapılan ve Terk edilen taşınmazlara ait olan ve diğer işlemleri biterek arşive kaldırılması gereken dosyalar seçilir.
a) Arşive kaldırılması gereken her dosya için Arşiv Onay yazısı yazılarak ilgili Memur, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Milli Emlak Müdürünce imzalandıktan sonra Arşiv kayıt numarası alınır
b) Alınan arşiv kayıt numarası ilgili dosyanın üzerine yazılarak , arşivdeki ilgili dolabına veya klasörüne yerleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hazineye Bağış yapılması
4-BAĞIŞ İŞLEMLERİ
MADDE 40-Bağış önerisinin Defterdarlığa ulaştıktan sonra bağış edilmesi teklif edilen taşınmazın Hukuki durumu ve tapu bilgileri doğrultusunda gerekli araştırmanın yapılarak bağışın kabul edilmesinde Hazine yararı görüldüğü takdirde 191 ve 327 sıra sayılı Genel Tebliğler çerçevesinde değerlendirilir.
a)Bağış işlemi uygun görülmemesi halinde bağış önerisinde bulunan gerçek veya Tüzel kişiye bağışın uygun görülmeme nedenleri de belirtilmek suretiyle yazı yazılarak talep ret edilir.
b)Yine 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre bağış işleminin şartlı olması halinde ilgili Kamu Kurumunun görüşü alınır
c) Şartsız bağış ve ilgili Kurumun uygun görüş vermesi halinde şartlı bağış için Defterdarlık Makamından alınacak uygun görüş üzerine ilgili Tapu Müdürlüğüne bağış işleminin yapılması için yazı yazılır.
d)Taşınmaz tapuda Hazine adına tescil ettirilerek MEOP kaydına girilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hazine Taşınmazlarının Devri
MADDE 41-Aşağıda belirtilen Kanunlara göre Hazine arazileri bedelsiz devredilmektedir
1-Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan bedelsiz devir,
2- 775 sayılı Kanuna göre yapılan bedelsiz devir,
3- 4562 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
4- 5366 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
5- 5737 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
6-5018 sayılı Kanuna göre kamu idareleri arasındaki bedelsiz devir,
7-4046 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
8- 4706 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
9- 5393 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
10-2981 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
11-7269 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
12-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanuna göre bedelsiz devir,
13- 3573 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
14- 5335 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
15- 6237 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
16- 5957 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir,
a)Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yukarıda belirtilen Yasalara göre bedelsiz devir talebinde bulunmaları öncelikle taleplerinin mevzuata uygun olup olmadığı irdelenir. Mevzuata uygun olmayan talepler ret edilir.
b) Talep mevzuata uygun olması halinde bedelsiz devre konu taşınmazlar için ilgili Kamu Kurumları ile yazışma yapılarak devre uygun olup olmadığı araştırılır. Devri uygun olmayan taşınmazlara yapılan talepler ret edilir. Devre uygun olması halinde gerekli bilgi ve belgeler (Değer Tespiti) dahil düzenlenerek Yetkili Makamdan (Bakanlık Makamı veya Defterdarlık Makamı) izin alınarak, tapuda ferağ yazısı yazılır. Ayrıca amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin tapu kütüğüne şerh edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ecrimisil işlemleri
6-ECRİMİSİL İŞLEMLERİ
MADDE 36-Taşınmazın mahallinde tespit yapılarak taşınmaz mal tespit tutanağı düzenlenir. Bu tutanağa taşınmazın fiili durumu, işgalli olup olmadığı, işgalli ise işgalcilere ait kimlik bilgileri, taşınmazın kullanım bilgileri ve taşınmaz mal tespit tutanağında belirtilen diğer bilgiler sağlıklı şekilde doldurulur
1) Taşınmaz mal Tespit Tutanağının 2 numaralı bölümü gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası esas alınarak doldurulur.
2) Tespiti yapılacak taşınmaz tescilli değilse önceden çizilmiş ölçekli krokisi varsa bunda, yoksa çizilecek basit kroki üzerinde sınırları, komşu taşınmazlar ve malikleri veya kullananları ile yer verilmesi istenen diğer bilgiler gösterilir ve Taşınmaz mal Tespit Tutanağının taşınmaz bilgileri bölümü hariç diğer bölümleri doldurulur.
3) Tespiti yapılacak ve tahmin edilen bedeli hesap edilecek taşınmaz tapuda tescilli olsa dahi, satış, trampa ve gereken diğer hallerde tespit anında taşınmazın alanı yeniden ölçülür, noksanlık veya fazlalık olup olmadığı, idarenin yer vermek istediği diğer bilgilerle yer verilir
a)Tespit tutanağındaki bilgiler MEOP sitemine girilir ve işgalli ise Ecrimisil alınmasına esas Kıymet Takdir Kararı Belgesi düzenlenerek Kıymet Takdir komisyon üyelerine (En az Üç kişiden oluşan) imzalatılır. Kıymet takdirine göre Ecrimisil İhbarnamesi düzenlenerek, Milli Emlak Müdürü tarafından imzalandıktan sonra giden evrak numarası verilerek işgalciye elden veya posta yoluyla tebliğ edilir.
b)Tebliğ edilen ecrimisil 60 gün içinde itiraz edilmiş ise Öncelikle 336 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre itirazın hangi komisyon tarafından inceleneceği(Parasal limite göre) belirlenerek İtiraz dilekçesinde belirtilen hususlar araştırılıp, araştırma sonucuna göre Ecrimisil Düzeltme Komisyon Kararı komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi düzenlenip, Milli Emlak Müdürü veya Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra itiraz edene elden veya posta yoluyla tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde ödeme yapılmış ise MEOP Sistemine tahsilat girilerek işlem tamamlanır. 60 gün içinde Ödeme yapılmamış ise MEOP üzerinden GİB düzenlenerek 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere elektronik ortamda ilgili Vergi Dairesine bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Gelen ve giden evrak işlemleri
7- GELEN EVRAK İŞLEMLERİ
MADDE 37- Posta veya havale yoluyla gelen evrak veya fakslar, Evrak Kayıt Bürosundan taranarak EBYS sistemine yüklenilir. İlgili Makamlardan havale edildikten sonra gereği yapılmak üzere memur veya uzmanın bilgisayarına gelir
8-GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ
MADDE 38-İlgili Kurum, kişi veya birimlere yazılan yazılar İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi Çerçevesinde Vali, Vali Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Müdürü ve Milli Emlak Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan evraklar ve Onaylar, Evrak servisine giden evrak kayıt numarası verilmek üzere getirilir.
a) Evrak servisine imzalanarak gelen evraklara EBYS sisteminden giden evrak numarası otomatik olarak alınır.
b) Evrak numarası verilen yazılardan; faks yapılacaklar faks yapılır, posta ile gidecekler posta defterine kaydedilerek postaya verilir, elden zimmetle verilecekler ise zimmet defterine kaydedilerek zimmet karşılığı verilir ve Giden evrakın paraflı sureti ile dosya yazıyı ilk yazan ilgili memura teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yönetim İşlemleri
(İmar Planlarının ve Hazine Taşınmazlarının Teknik açıdan incelenerek raporlanması, Hazinenin açtığı İdari ve Adli davalar ile Hazinenin davalı olduğu Adli ve İdari davalar İşlemleri)

BİRİNCİ BÖLÜM
Hazine taşınmazlarının teknik açıdan incelenmesi.
9-HAZİNE TAŞINMAZLARININ TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ İŞLEMLERİ
MADDE 39- (1) Harita Mühendislerince yapacağı işlemler
a) Tesis kadastrosu ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 ve 41 inci maddeleri kapsamında, askı aşamasında ve sonrasında idarece temin edilecek askı ilanı, pafta, hesap ve çizim kontrollerini yaparak teknik rapor hazırlayıp İdareye sunulur.
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine esas tescil dosyaları ile beyannameleri hazırlamak ve yetkili olarak bu dosyaları imzalayarak tescil edilmek üzere İdareye sunulur.
c) 3194 sayılı İmar Kanununun 11, 15 ve 16 ncı maddelerine göre yapılan imar uygulamaları ile ifraz, tevhit, terk, ihdas, geçiş-mecra-irtifak haklarına ilişkin işlemlerine dair hazırlanması gereken beyanname ve fenni dosyalar, taşınmazların cins değişikliği beyanname ve fenni dosyalarını hazırlamak, kontrol eder ve onaylayarak İdareye sunulur.
d) 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre belediyelerce re’sen yapılan imar uygulamalarına ilişkin idarece temin edilecek belgeleri inceleyerek teknik rapor hazırlar ve İdareye sunulur.
e) Kıyı mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen terk işlemlerine yönelik teknik dosyalarım hazırlamak, yetkili olarak bu dosyalan imzalayarak İdareye sunulur.
f) Orman kadastro komisyonlarından gelen dosyaların teknik yönden incelenerek gerekli teknik raporlan oluşturmak ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre güncelleme ve kullanım kadastrosu çalışmaları kapsamında oluşturulan parsellerde ortaya çıkan sorunların teknik incelemesini yaparak rapora bağlayıp İdareye sunulur.
g)Uzmanlık alanı ve mesleği çerçevesinde mahkeme kararlanın ve bilirkişi raporlarını inceleyerek, gerektiği durumlarda teknik rapor oluşturarak İdareye sunulur.
h)Kayyumluk işlemleri kapsamında yürütülen çalışmalarda harita mühendisinin kontrol ve sorumluluğunda yapılması gereken konularda teknik rapor oluşturulur.
ı) Genel Müdürlük ile ilgili resmi üretici kurumlar arasında yapılacak protokollerle alınarak taşra birimlerince Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında kullanıma açılacak her türlü mülkiyet, imar, kıyı kenar, sit bölgeleri, orman, mera, tarım alanları, askeri yasak bölgeler, enerji alanları vb. coğrafi verileri kullanarak idarenin yapacağı iş ve işlemlerde bu bilgilerin etkin olarak
kullanılmasını sağlar.
j) Tespit çalışmaları sırasında belirlenen işgallerin coğrafî bilgileri ile söz konusu işgallere ilişkin çekilen görsellerin CBS sistemine entegrasyonu için gerekli koordinasyonu sağlamak,
(2) Şehir Plancısının yapacağı işlemler
a) Planlamaya yetkili belediyelerce yapılan nazım ve uygulama imar planlarından ve bu planlara dair değişiklikler ile revizyonlarından, Kanunlarında planlama yetkisi verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarının ve bu planlara dair değişiklikler ile revizyonlarından, Müdürlüklerce temin edilenlerin şehircilik ilke ve planlama esasları yönüyle irdelenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanarak İdareye sunulur.
b) Sorumluluk alanına giren ilçe servislerince planlama ile ilgili Hazine tarafından veya Hazine aleyhine açılmış olan davalarda, mahkemece görevlendirilen bilirkişiler tarafından düzenlenmiş olan bilirkişi raporlarından tetkik edilmek üzere kendisine gönderilenlerin, şehircilik ilke ve planlama esasları açısından incelenmesi ve konu hakkında rapor düzenlenerek İdareye sunulur.
c) İdare tarafından verilen planlamaya dair münferit iş ve işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılarak İdareye sunulur.
(3) Harita Teknikerlerinin / Teknisyenlerinin yapacağı işlemler
a) Hazine taşınmazlarının mahalli tespit işlemine esas olan pafta ve planlan ile arazide tespitine yönelik her türlü büro çalışmasını yaparak tespit çalışmalarına hazırlık yapılır
b) Mevcut çizim programlanın kullanarak mülkiyet sınırlan ile Google Earth görüntülerinin çakıştırılmış olduğu fotoğraf ve kml uzantılı dosyalan oluşturur.
c) CORS sistemine bağlanabilen cihazlarla yapılacak mahalli tespit çalışmalarında harita mühendislerinin koordinasyonunda gerekli ölçümleri yapmak,
d) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlann yıllık/beş yıllık tespit programlan dahilinde genel idari hizmetler sınıfındaki personeller ile koordineli çalışmak suretiyle mahalli tespitlerini yapmak ve tutanaklarını düzenlemek, gerçekleşme durumlarına ilişkin raporların üçer aylık dönemler halinde düzenleyerek İdareye sunmak.
e) Program dahilinde bulunmamasına karşın tespitinde zorunluluk oluşan veya idarece tespiti istenilen taşınmazların, genel idari hizmetler sınıfındaki personeller ile birlikte mahalli tespitlerini yapmak ve tutanaklarını düzenlemek,
f) Tescil edilmesinde idarece fayda görülen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tespitini yaparak krokiye bağlayarak İdareye sunmak.
g) İdari tahkikat ve adli işlemlere dair çalışmalar kapsamında idarece gerekli görülmesi halinde taşınmazların mahalli tespitini yapmak,
h) Taşınmazların mahallinde yerini göstermek, işgal olması durumda işgal miktarının tespitini mahallinde yapmak,
i) Kayyumluk işlemleri kapsamında taşınmazların yerinin tespitinin yapılmasını sağlamak,
j) Tespit çalışmaları sırasında belirlenen işgallerin coğrafi bilgilerinin CBS sistemine entegrasyonunu sağlamak,

İKİNCİ BÖLÜM
Hazinenin Davacı veya Davalı Konumunda Olduğu Adli Davalar.
10-HAZİNENİN DAVACI OLDUĞU ADLİ DAVALAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
MADDE 40-Hazine hukukunun gerektirdiği durumlarda ve idari olarak Hazine alacaklarını alamaması veya Hazine adına tescili gerektir şahıslar adına tescilli taşınmazların olması halinde İdarece dava açılacak işlem tespit edilerek bu işleme ait gerekli bilgi ve belgeler (Mahalli tespit tutanağı, tapu kaydı ve diğer belgeler) hazırlanarak Dava dilekçesi taslağı da hazırlandıktan sonra Gerekli davanın açılması için Muhakemat Müdürlüğüne yazı yazılır. Yazılan bu yazı Defterdar veya yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra evrak numarası verilerek Dava dilekçe taslağı ve diğer toplanan bilgi ve belgeler ile birlikte Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.
a) Muhakemat Müdürlüğü Adli davada açtığı davanın esas numarasını Milli Emlak Müdürlüğüne bildirir. Milli Emlak Müdürlüğünce Dava esas numarası MEOP’a kaydedilir.
b) Mahkemece istenilen ara savunmalar için Savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir ve dava süresince gerek mahkemece ve gerekse Muhakemat Müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgeler süresi içinde ilgili birimlere gönderilir.
c) Mahkemece görevlendirilen bilirkişilerin düzenlediği raporlar incelenerek itiraz edilmesi gerekenler hakkında gerekli itirazın yapılması Muhakemat Müdürlüğünden talep edilir.
d) Mahkeme kararının verilmesi üzerine karar incelenerek Hazine Aleyhine mi yoksa Hazine lehine mi olduğu araştırılır. Hazine lehine olması durumunda kararın kesinleşmesi beklenerek karar kesinleştikten sonra Karar sonucu MEOP’a işlenerek karara göre gerekli işlemler tamamlanır.
e) Mahkemece verilen karar Hazine aleyhine ise Karara karşı itiraz ve temyiz yoluna gidilir. Temyiz sonucu MEOP’a girilerek temyiz sonucuna göre işlem tesis edilir.
11-HAZİNENİN DAVALI OLDUĞU ADLİ DAVALAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
MADDE 41-Dava dilekçesinin Milli Emlak Müdürlüğüne gelmesi üzerine MEOP sistemine dava kaydedilir ve davaya konu taşınmaz hakkında gerekli araştırmalar yapılarak gerekli bilgi ve belgeler hazırlanır ve Dava dilekçesine karşı savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne üst yazı yazılarak Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp giden evrak numarası verildikten sonra toplanan bilgi ve belgeler ve savunma taslağı ile birlikte gönderilir
a) Davacı tarafından yapılan savunmalara cevap yazılarak cevap taslağı Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir ve dava süresince istenilen bilgi ve belgeler ilgili mahkemeye ve Muhakemat müdürlüğüne gönderilir.
b) Mahkemeye sunulan dava ile ilgili bilirkişi raporları incelenerek gerekli itirazların yapılması Muhakemat Müdürlüğünden istenir.
c) Mahkeme kararının verilmesi üzerine karar incelenerek Hazine Aleyhine mi yoksa Hazine lehine mi olduğu araştırılır.
Hazine lehine olması durumunda kararın kesinleşmesi beklenerek karar kesinleştikten sonra Karar sonucu MEOP’a işlenerek karara göre gerekli işlemler tamamlanır.
d) Mahkemece verilen karar Hazine aleyhine ise Karara karşı itiraz ve temyiz yoluna gidilir. Temyiz sonucu MEOP’a girilerek temyiz sonucuna göre işlem tesis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazinenin Davalı veya Davacı Konumunda Olduğu İdari Davalar.
12-İDARİ DAVA SÜRECİ (HAZİNENİN DAVACI OLDUĞU) İŞLEMLERİ
MADDE 42-Milli Emlak Müdürlüğünce İdari işlem veya eylemin öğrenilmesi üzerine idari işlem veya eylem mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Hazine lehine ise herhangi bir işlem yapılmaz. Hazine aleyhine ise Dava açma süresi içinde ilgili idare veya üst makama durum bildirilir ve gerekli düzetmenin yapılması talep edilir ve gelen cevap olumlu ise dava yoluna gidilmez, gelen cevap olumsuz ise deliller toplanır taslak dilekçe hazırlanarak Muhakemata üst yazı yazılarak Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp, giden evrak numarası verildikten sonra ekleri ile birlikte hazırlanan taslak dava dilekçesi Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.
a) Muhakemat Müdürlüğünce davanın açıldığının Milli Emlak Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Dava bilgileri MEOP sistemine girilir
b) verilen kararın incelenmesi sonucunda, kararın Hazine lehine olması durumunda ilgili idareden Mahkeme kararının yerine getirilmesi istenir. Karşı tarafın kararı temyiz etmesi halinde temyiz başvurusunun reddedilmesi yönünde savunma yapılarak ilgili mahkemeye verilir. Bu durumda temyiz mahkemesinin kararına göre işlem tesis edilmesi gerekir.
c) Mahkemece verilen kararın Hazine aleyhine olması durumunda mahkeme kararına karşı temyiz yoluna gidilir bir hakimle verilen kararlara Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde, üç hakimle verilen kararlara ise Danıştay nezdinde itiraz edilir.
d) Bölge İdare Mahkemesine veya Danıştay’a yapılan itiraz sonucu Hazine lehine ise kararın kesinleşmesi beklenir ve sonuç Muhakemat müdürlüğüne bildirilir.
e) Bölge İdare Mahkemesine veya Danıştay’a yapılan itiraz sonucu Hazine aleyhine ise Karar düzeltme istemi Muhakemat Müdürlüğüne bildirilir ve yapılan karar düzeltme işlemi sonucu olumlu gelir ise yapılan idari işlem iptal edilir,
Düzeltme talebi sonucu olumsuz gelirse idari işlem iptal edilmez.
13-İDARİ DAVA SÜRECİ (HAZİNENİN DAVALI OLDUĞU) İŞLEMLERİ
MADDE 43- Mahkemece Hazine Aleyhine dava açıldığının bildirilmesi üzerine idari işlem veya eylem mevzuat çerçevesinde
değerlendirilerek gerekli bilgi ve belgeler cevap verme süresi içinde toplanarak savunmaya esas taslak dilekçe hazırlanarak Muhakemata üst yazı yazılıp Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp, giden evrak numarası verildikten sonra ekleri ile birlikte hazırlanan taslak savunma dilekçesi Muhakemat Müdürlüğüne gönderilerek davanın MEOP Sistemine girişi yapılır.
a) Mahkemece yürütmenin durdurulmasına yönelik kararın verilmesi sonucunda yürütmenin durdurulmasının red edilmesi durumunda idari işlem devam ettirilir. İdari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi durumunda, verilen karara karşı itiraz edilmesi muhakemat müdürlüğünden talep edilir. itiraza ilişkin kararın Hazine lehine olması durumunda idari işlem yürütülür. İtiraza ilişkin kararın Hazine aleyhinde olması durumunda kararın gereği yerine getirilir.
b) Mahkemece yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebin karara bağlanmasından sonra, mahkemece yeniden istenilen bilgi ve belgeler ilgili Mahkemeye ve Muhakemat Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan yargılama sonucu mahkemece verilen karar Hazine lehine ise kararın kesinleşmesi beklenir karşı tarafın (Davacının) itiraz ve temyiz başvurusu yapmış ise bu taleplerin reddedilmesi yönünde savunma yapılır. Karar Hazine aleyhine ise Mahkeme kararına karşı itiraz ve temyiz yoluna gidilir. İtiraz ve temyiz sonucu verilen karar hazine lehine ise kararın kesinleşmesi beklenir ve karar göre işlem tesis edilir.
Temyiz ve itiraz sonucu verilen karar Hazine aleyhine ise Karar düzeltme istemi muhakemat müdürlüğüne bildirilir ve karar düzeltme sonucu verilen karar hazine lehine ise idari işlem yürür, düzeltme kararı Hazine aleyhine ise idari işlem iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İmar planlarının takibi
14-İMAR PLANLARININ TAKİP İŞLEMLERİ
MADDE 44- Hazine taşınmazlarının etkin, verimli ve kamu yararına kullanımı ile ülke ekonomisine kazandırılabilmesi amacıyla; kentin gelişme yönleri ile iktisadi gelişmesini hızlandıran sektörler dikkate alınarak, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı çerçevesinde hazırlatılması amacıyla Belediyelerce yapılan imar planları, imar plan değişiklikleri ile 18.nci madde (parselasyon planları) uygulamalarının takip edilmesi amacıyla;
a) Her hafta, Teknik İşlemler Görevlileri; kendi görev bölümüne göre sorumlu oldukları Büyük Şehir Belediyesi ile İlçe beldelerinin imar planlarının asıldığı ilan tahtalarını kontrol ederek; imar plan değişiklikleri, 18.nci madde uygulamaları ile yeni yapılan imar planları, Hazineyi ilgilendiriyorsa, dayanak belgelerini (meclis veya encümen kararı, tahsis, dağıtım cetvelleri ile diğer belgelerin birer fotokopilerini) ilgili belediyesinden elden temin edişlmektedir.
b) Askı ilan yerinde herhangi bir imar değişikliği olmaması halinde mahallinde tutanak düzenlenerek, Belediye Başkanlığı yetkilisinin de imzası alınarak, tutanak dosyasında muhafaza edilecektir.
c) İmar planı değişikliği Şehir Plancısı tarafından, imar uygulamaları ise Harita Mühendisleri tarafından teknik ve Milli Emlak mevzuatı açısından incelenmesi ve eski imar planı ile yeni yapılan imar planı ve uygulamaları karşılaştırılarak yeni imar planında kamu yararı ve Hazine menfaati olup olmadığı, eski konumunun korunup korunmadığı, kesilen DOP miktarı, uygulama sonucu hangi yerlerin verildiği, plan/uygulama işleminin itiraz ve dava konusu edilip edilmeyeceği görüşü de belirtilerek parsel bazında incelenecek; itiraz edilmesi gereken DHT yerleri ile parseller için itiraz gerekçesi açıkça belirten raporu düzenleyerek süresi içinde ilgili Servise intikal ettirilir
d) Raporun Milli Emlak birimine intikalinden itibaren dosyadan sorumlu memur/uzman tarafından süresi içerisinde itiraz edilecek, ilgili belediye tarafından talebimizin ret edilmesi veya 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde işlemin iptali davası açılır. İtirazı gerektirmeyen imar planı değişiklikleri için ise Müdür Yardımcısının teklifi ve Müdür onayı alınarak dosyasında muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yönetim ve Edinim İşlemleri
(İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Tesisi, İzale-i Şuyu İşlemi,Kamu Konutları, Kamulaştırma, Kanun ve Anlaşmalarla
Hazineye Mal İntikali, Kira İşlemleri, Mal ve Hizmet Alımı)
BİRİNCİ BÖLÜM
İrtifak Hakkı Tesisi
15-İRTİFAK HAKKI TESİSİ İŞLEMLERİ
MADDE 45- İrtifak hakkı dilekçesi evrak kayıt sürecinden geçerek Milli Emlak Müdürlüğüne ulaşması üzerine, talep edilen taşınmazın Hazine adına tescilli olup olmadığına bakılarak, Hazine adına kayıtlı değil ise talep sahibine irtifak hakkı talebinin uygun olmadığına dair yazı yazılarak verilen yetki çerçevesinde Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp evrak numarası
verildikten sonra talep sahibine tebliğ edilerek talebi reddedilir. İrtifak talep edilen taşınmaz Hazine adına tescilli ise talep MEOP sistemine girilir ve taşınmaza ait bilgi ve belgeler toplanmasına esas yazılar ilgili kurumlara yazılarak, alınan cevapların değerlendirilmesi sonucunda; a) Taşınmazın irtifaka uygun olmadığı tespit edilirse irtifak hakkı talebi reddedilir
b) İrtifak hakkı tesis edilmesine uygun ise Kıymet takdiri için rayiç yazıları yazılarak cevapları alınır ve Kıymet Takdir komisyonu oluşturularak Kıymet takdiri yapılır. Kıymet takdiri yapıldıktan sonra 324 ve 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde yetki araştırması yapılır.
c) Yetki Defterdarlıkta olması durumunda İhale onayı alınır, ilan yapılacaksa ilan yazışmaları yapılır, Talep sahibine ihaleye davet yazısı yazılarak belirtilen günde ihale yapılarak karar bağlanır ve ihale sonucu istekliye bildirilir. İhaleyi alan kişi veya tüzel kişilik bedelleri yatırarak sözleşmeyi imzalar ve ön izin verilmeyecekse yer teslimi yapılır.
d) Yetkinin Bakanlığımızda olması durumunda istenilen bilgi ve belgeler Bakanlığımıza üst yazıya bağlanarak gönderilir.
Bakanlığımızdan onay gelmesine müteakip İhale onayı alınır, ilan yapılacaksa ilan yazışmaları yapılır, talep sahibine ihaleye davet yazısı yazılır ihale yapılarak sonucu karara bağlanır ve İhale sonucu istekliye bildirilir bedeller yatırıldıktan sonra sözleşme düzenlenir ve ön izin verilmeyecekse yer teslimi yapılır

İKİNCİ BÖLÜM
İzale-i Şuyu işlemi
16-İZALE-İ ŞUYU İŞLEMLERİ
MADDE 46- Diğer kişi veya tüzel kişiliklerle hisseli olan taşınmazlar hakkında kişi ve tüzel kişilerin adli merciye başvurması üzerine dava konusu taşınmazın tespiti ve kıymet takdiri yapılır.
İcra Müdürlüklerince İzale-i Şuyu yolu ile satışı yapılmak üzere ilana çıkarılan taşınmazların ihaleye katılanacaksa Bakanlıkta ödenek olup olmadığı araştırılarak, yetki çerçevesinde (Bakanlıktan veya Defterdarlık Makamından) onay alınarak ihaleye iştirak edilir.
Taşınmazın Hazine tarafından satın alınması durumunda satın alma bedeli icra müdürlüğüne ödenerek Taşınmazın tamamının Hazine adına tescili sağlanır ve satın alınan hisse MEOP sitemine eklenir.
İhalenin diğer kişilere veya tüzel kişilere yapılması durumunda, taşınmaz bedelinin Hazineye ödenmesi sağlanarak, tapuda ferağ verilir ve taşınmaz MEOP sisteminden düşülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Konutları
17-KAMU KONUTLARI İŞLEMLERİ
MADDE 47-Kamu konutlarına giriş ve çıkışlar, kamu konutları giriş tutanağı ve kamu konutları çıkış tutanağı ile yapılır.
a) Kamu konutlarına giriş tutanağı düzenlenerek evrak sürecinden geçtikten sonra gelmesi halinde, giriş tutanağı MEOP sistemine işlenir, kira bedeli tahsil edilecekse MİF düzenlenerek Muhasebe birimine gönderilir. Ödemenin ilgili tarafından yapıldığına dair makbuz ödeme emri ve tutanak dosyasına konularak lojman tahsis edilir.
b) Kira bedeli tahsil edilmeyecekse Giriş Tutanağı dosyasına konularak lojman tahsis edilir.
c) Lojmandan çıkışlarda Lojman çıkış tutanağı düzenlenerek gelen evrak sürecinden geçtikten sonra MEOP sistemine işlenir.
d)Kira bedeli iadesi istenmesi durumunda, kira bedeli iadesi hesaplanarak Muhasebeye yazı yazılarak hesaplanan kira bedelinin ilgiliye ödenmesi istenir ve bu konuda muhasebece yapılan ödeme emri belgesinin bir sureti temin edilerek çıkış tutanağı ile birlikte dosyasına konularak lojman boşaltılır.
e) Kira bedeli iadesi istenmemesi durumunda, lojman çıkış tutanağı dosyasına kaldırılarak lojman boşaltılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamulaştırma
18-KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
MADDE 48- Taşınmaz mal ihtiyacının doğması üzerine ihtiyaç duyulan taşınmaza ait bilgi ve belgeler tamamlanarak değerlendirmeye alınır. Taşınmaz mal kamulaştırmaya uygun değil ise taşınmazın kamulaştırmaya uygun olmadığına dair rapor düzenlenerek kamulaştırmadan vazgeçilir. Taşınmazın kamulaştırmaya uygun olası durumunda talep MEOP sistemine girilir.
Kamu yararı kararı alınır, 2942 sayılı kanun ve buna bağlı Yönetmelik Hükümlerine göre Kıymet Takdir Komisyonu ve Satınalma Komisyonu kurulur. Yeterli Ödenek temin edilir. Satınalma komisyonu tarafından mal sahibi ile anlaşma yoluna gidilir. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanıp sağlanmadığı tutanağa bağlanır.
a) Anlaşma sağlanması durumunda, anlaşma sonucu tespit edilen bedel mal sahibi adına bankaya yatırılır. Kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili için ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılır. Hazine adına kesilen tapu temin edilerek MEOP sistemine girişi yapılır.
b) Anlaşma sağlanamaması durumunda Anlaşma sağlanamadığına dair düzenlenen tutanak ve diğer belgelerle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Dava sonucu Mahkeme tarafından takdir edilen kamulaştırma bedeli ilgili adına bankada açılan hesaba yatırılır veya ilgiliye ödenir. Mahkeme kararı , ödeme makbuzu ve diğer belgelerle birlikte ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak taşınmazın hazine adına tescili istenir. Tapu Müdürlüğünden Hazine adına kesilen tapu temin edilerek MEOP sistemine girişi yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kanun ve Anlaşmalarla Hazineye Mal İntikali
19-KANUN VE ANLAŞMALARLA HAZİNEYE MAL İNTİKAL İŞLEMLERİ
MADDE 49-Bakanlıktan kapatılan siyasi partinin tasfiyesi hakkında talimatın gelmesi üzerine, kapatılan partinin mal varlığının tespiti için komisyon kurulması için ilgili kurumlara yazı yazılarak, gelen cevaplara göre Komisyonun kurulmasına ilişkin onayın Valilik Makamınca imzalanmasına müteakip tespit komisyonunca hazırlanan kapatılan siyasi partiye ait her türlü
mal varlığına ilişkin listenin defterdarlığa teslim edilir.
a) Kapatılan siyasi partinin komisyonca tespit edilen nakit, değeri olmayan mallar, hak ve alacaklar ile menkulleri nakde çevrilerek emanet hesabına alınması için muhasebe müdürlüğüne yazı yazılır. Ayrıca kapatılan siyasi partiye ait taşınmaz malların hazine adına tescili için ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak bu taşınmazların hazine adına tescili sağlanır.
b) Kapatılan siyasi partinin borçlarına ilişkin araştırma yapılarak bu huşu ilgili kuruluşlardan sorulur. Toplanan tüm belgeler inceleme grubuna gönderilir ve inceleme grubunca düzenlenen rapor Defterdarlığı gönderilir.
c) İnceleme grubundan gelen rapor Defterdarlık Görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilir ve Bakanlığımızdan gelen görüşe göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra dosya saklamaya alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Kira İşlemleri
20-KİRA İŞLEMLERİ
MADDE 50-Gerçek ve Tüzel kişilerce taşınmaz kiralaması için verilen kiralama talep dilekçesi alındıktan sonra MEOP sistemine kaydı yapılarak kiralamaya konu taşınmaz hakkında gerekli bilgi ve belgeler toplanır, taşınmazın kiraya verilip verilmeyeceği hususunda ilgili kuruluşların görüşleri istenerek dosyasına konur ve bu bilgi ve belgelere göre kiralamaya uygun olup olmadığı araştırılır. Talep edilen taşınmazın kiraya verilmesi uygun değilse talep sahibine taşınmazın kiraya verilemeyeceği yazılı olarak bildirilir.
a) Talep edilen taşınmazın kiraya verilmesinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine taşınmaza kıymet takdiri yapılır 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra Kiraya verme onay yetkisi (Taşınmazın kiralama bedelinde belirtilen para miktarına göre) araştırılır
b) Yetki Defterdarlıkta ise taşınmaz kiralama ihalesi Açık teklif Usulü, Pazarlık Usulü (2886/51) veya Kapalı Teklif Usullerinden hangisi ile yapılacağına karar verilerek ihaleye çıkılır, Talep sahibine ihale gün ve saati yazılı olarak bildirilerek ihaleye davet edilir., Şartname ve diğer ihale evrakları hazırlanarak ihale gün ve saatinde ihale yapılarak karara bağlanır İhale
kararı İta Amirince onaylandıktan sonra ihale kararının onaylandığı ilgiliye tebliğ edilerek kira bedelini ödeyerek sözleşme yapması gerektiği bildirilir. İlgili kira bedelini ödeyip sözleşmeyi imzaladıktan sonra yer teslimi yapılır ve bu İşlemler MEOP sistemine işlenir.
c) Yetkinin Bakanlıkta olması durumunda hazırlanan bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilir. Bakanlığımızca kiralama talebi red edilirse Talep sahibine yazılı olarak kiralama talebinin red edildiği bildirilir. Bakanlığımızca kiralama talebinin uygun görülmesi halinde taşınmaz ihaleye çıkarılır, ilan yapılması gerekiyorsa ilan yazışmaları yapılır, şartname ve diğer ihale evrakları tamamlanır, ihale yapılarak karara bağlanır.
d) İhale kararının onaylandığı ilgiliye tebliğ edilerek kira bedelini ödeyerek sözleşme yapması gerektiği bildirilir. İlgili kira bedelini ödeyip sözleşmeyi imzaladıktan sonra yer teslimi yapılır ve bu İşlemler MEOP sistemine işlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kullanma İzni Tesisi
21- KULLANMA İZNİ TESİSİ İŞLEMLERİ
MADDE 51-Kullanma izni talep dilekçesinin Defterdarlığımız ulaştıktan sonra kullanma izni talep edilen taşınmazın tescil durumu araştırılır. Taşınmaz tescilli ise kullanma izninin red edildiğine dair ilgiliye yazı yazılarak tebliğ edilir. Talep edilen yertescilsiz ise kullanma izni talebi MEOP sistemine girilir, taşınmaza ilişkin bilgi ve belgeler ilgili kuruluşlardan istenir ve mahalli tespit ve araştırma yapılır. Toplanan bilgi ve belgelere göre taşınmazın kullanma iznine uygun olup olmadığına karar verilir.
Kullanma İznine uygun değil ise bu durum gerekçeleri ile birlikte talep sahibine yazılı olarak bildirilir.
a) Kullanma iznine uygun ise Kıymet takdiri için rayiç araştırması yapılarak Kıymet Takdiri Komisyonu Oluşturulur ve kıymet takdiri yapılır.324 ve 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kullanma izni verilmesi yetkisi araştırılır.
b) Yetki Defterdarlıkta ise İhale onayı alınır, ilan yapılacaksa ilan yazışmaları yapılır, talep sahibine ihale gün ve saatini bildirir yazılı davetiye çıkarılır. İhale gün ve saatinde ihale yapılarak karara bağlanır. İhale sonucu istekliye yazılı olarak
bildirilerek bedellerin yatırılması ve Sözleşmenin imzalanması istenir. Gerekli ödemeler yapılıp sözleşme düzenlendikten sonra Ön izin verilmeyecekse yer teslimi yapılır.
c) Yetki Bakanlıkta ise İstenilen bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlıktan onay istenir. Bakanlıktan ihale onayının gelmesi üzerine Defterdarlıktan ihale onayı alınır, ilan yapılacaksa ilan yazışmaları yapılır, talep sahibine ihale gün ve saatini belirten
ihaleye davet yazısı yazılır. İhale gün ve saatinde ihale yapılarak karara bağlanır, İhale sonucu istekliye yazılı olarak bildirilerek bedellerin yatırılması ve Sözleşmenin imzalanması istenir. Gerekli ödemeler yapılıp sözleşme düzenlendikten sonra Ön izin verilmeyecekse yer teslimi yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları
22-MAL VE HİZMET ALIMI İÇİN DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ
MADDE 52- İhtiyaç duyulan malzeme veya hizmet belirlenir ve ihtiyaç listesi yapılır. Fiyat araştırması için İta Amirinden onay alınır Ödenek temini için Komisyonca piyasadan teklif alınır ve Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenir. Gerekli ödenek istenerek ödeneğin gelmesi saplanır.
a) Ödenek geldikten sonra Mal ve hizmet alımı için piyasadan teklif alınır, tekliflere göre yaklaşık maliyet belirlenerek, ihale yapılarak onaylanır. İdarenin talebinin olması durumunda sözleşme düzenlenir ve Teminat alınır. Mal ve hizmet tedariki sağlanarak, alınan hizmetin muayene kontrolü yapılır ve varsa geçici teminatın iade edilir.
b) Fatura ve Taşınır işlem fişi ile birlikte ödeme emri düzenlenerek İta Amiri tarafından imzalanır ve ödeme evrakı Muhasebe birimine teslim edilir.

BEŞİNCİ KISIM
Özlük İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Aboneliğe ve Tarifeye Bağlı Ödemeler
23-ÖZLÜK İŞLERİ ABONELİĞE VE TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER İŞLEMLERİ
MADDE53- Telefon, faks, internet ve ilan bedellerine ilişkin ilgili kurum faturası ve ilan giderlerinde İta Amiri onayına ait ödeme bilgileri SGB ve KBS sitemine girişi yapılarak bu belgeler Ödeme emri belgesine eklenir ve ödemeye esas belgelerin Harcama yetkilisi tarafından imzalanmasına müteakip ödeme emri ve ekleri Muhasebe birimine teslim edilir ve bu evrakların
birer sureti de dosyasında muhafaza altına alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Aylıksız İzin
24-ÖZLÜK İŞLERİ AYLIKSIZ İZİN İŞLEMLERİ
MADDE 54-Aylıksız izin talep dilekçesi havale ve evrak kayıttan geçtikten sonra KPS sistemine girişi yapılır ve Aylıksız İzin Talep dilekçesi Üst yazıya bağlanarak Milli Emlak Müdürü tarafından imzalandıktan sonra Defterdarlık Personel Müdürlüğüne bildirilir. Personel Müdürlüğünce alınan aylıksız izin onayının müdürlüğümüze gönderilir. Personel Müdürlüğü tarafından gönderilen Aylıksız izin onayının sonucu ilgiliye bildirilerek evrakların birer sureti dosyasında muhafaza altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastalık İzni
25-ÖZLÜK İŞLERİ HASTALIK İZNİ İŞLEMLERİ
MADDE 55- İstirahat raporunun sıhhi izin kullanacak personel tarafından bağlı olduğu birime iletilir. Hastalık iznine ilişkin raporun MEOP sistemine girişi yapıldıktan sonra istirahat raporunun hastalık iznine çevrilmesi için personel müdürlüğüne yazı yazılarak Milli Emlak Müdürü tarafından imzalanarak evrak numarası verilir. MEOP’tan alınan çıktı evrakı ile rapor ve izin takip kartı yazıya eklenerek alınan raporun sağlık iznine dönüştürülmesi için personel müdürlüğüne gönderilir. Yıl içinde toplam 7 günden fazla sağlık iznine dönüştürülen raporlar Say200i modülüne kaydedilmek üzere ayrıca muhasebe birimine de bilgi verilir. Personel Müdürlüğünden gelen sağlık izni onay yazısı ve diğer belgeler ilgili memurun özlük dosyasına kaldırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fazla Mesai Ödemeleri.
26-ÖZLÜK İŞLERİ PERSONELE YAPILAN FAZLA MESAİ ÖDEME İŞLEMLERİ
MADDE 56-İta Amirinden Fazla mesai oluru alınır ve hangi gün kaç saat mesai yapılacağı belirlenir, fazla çalışma icmali yapılarak SGB’ye fazla mesailer girildikten sonra bu modülden ekxel tablosu alınır ve fazla mesai bilgileri ayrıca KBS sistemine girilir. Fazla mesai bordrosu, banka listesi hazırlanır. Ödemeye esas belgeler Harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve ödeme emri ve ekleri muhasebe birimine teslim edilir. ödemenin yapılmasına dair harcama belgelerinin birer sureti dosyasına konularak muhafaza altına alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımlar
27-ÖZLÜK İŞLERİ PERSONELE SOSYAL YARDIM İŞLEMLERİ
MADDE 57- Doğum, Giyim ve ölüm gibi durumlarda ilgili tarafından verilen dilekçe veya beyanname de belirtilen sosyal yardım bilgileri KBS sistemine girilir. Ödeme emri belgesi, Çeşitli ödemeler bordrosu ve banka listesi düzenlenir. Düzenlenen ve ödemeye esas olan belgeler Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak ödeme emri ve ekleriyle birlikte Muhasebe birimine teslim edilir ve bir sureti ise dosyasında muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yurt İçi geçici Görev Yolluğu
28-ÖZLÜK İŞLERİ PERSONELE YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ
MADDE 58- Yurt içi geçici görev ile görevlendirilen personele avans verilip verilmeyeceği karara bağlanır.
a) Avans verilecekse Görev onayı ve harcama talimatı hazırlanır, Geçici görev yolluğu ile ilgili bilgiler KBS ve SGB sistemine girilir, MİF ve Ödemeye esas belgeler harcama yetkilisi tarafından imzalanır, hazırlanan avans evrakları muhasebe birimine gönderilerek ödemenin yapılması sağlanır. Geçici görev sona erdiğinde ise geçici görevlendirilen personelden beyanname alınarak ödeme emri ve diğer belgeler harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra avans kapatma evraklarının birer sureti Muhasebe birimine, bir sureti de dosyasına konulur.
b) Avans verilmeyecekse Görev onayı ve Harcama talimatı bilgileri KBS ve SGB sistemine girilir. Görev sona erdikten sonra ilgili pe4rsonelden beyanname alınır, Ödeme emri ve ödemeye esas belgelerin harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve ödeme emri evrakları muhasebe birimine gönderilerek ödemenin yapılması sağlanır. Evrakların birer sureti ise dosyasında saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu
29- ÖZLÜK İŞLERİ PERSONELE YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU VERİLMESİ İŞLEMLERİ
MADDE 59-Ataması yapılan personelin atama onayı, harcama talimatı, personelden alınan beyannamedeki bilgiler KBS ve SGB sistemine girilir. İşten ayrılmaların Say2000i sistemine girilmesi sağlanır, işten ayrılan personel SGK sistemine girilir ve ödemeye esas belgeler harcama yetkilisi tarafından imzalanır. İmzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri muhasebe birimine teslim edilerek ödemenin yapılması sağlanır. Ödemeye esas belgelerin birer sureti ise dosyasında saklanır.

SEKİNCİ BÖLÜM
Yıllık İzin
30-ÖZLÜK İŞLERİ YILLIK İZİN İŞLEMLERİ
MADDE 60- Yıllık izin talebinin yazılı olarak istenmesi üzerine yıllık izin formu ile birlikte incelenir.
a) Talep edilen iznin uygun görülmemesi halinde , talep edilen iznin uygun görülmediği hususunda sebepleri de belirtilmek üzere talep sahibine yazı yazılarak Daire amiri tarafından imzalandıktan sonra talep sahibine tebliğ edilir.
b) Talep edilen iznin uygun görülmesi halinde yıllık izin formu İta Amirince imzalanır, imzalanan yıllık izin formunun bir sureti ilgili memura elden verilir. İzin durum bilgileri kayıtlara işlenir. Yıllık izin formunun bir sureti ilgilinin dosyasında saklanır.

ALTINCI KISIM
Yönetim, Elden Çıkarma, Devir, Terk ve Onarım
(Taşınmaz ve Taşınır satışı, Tahliye, Tahsis, Tespit, Teferruğ, Terk, Mülkiyet, Trampa, Devir Ve Yapım ve Onarım
İşlemleri)
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Mal Satışı
31-SATIŞ İŞLEMLERİ
MADDE 61-Satınalma talep dilekçesi Müdürlüğümüze ulaşması üzerine, talep dilekçesinde belirtilen taşınmazın Hazine adına tescilli olup olmadığı araştırılır.
a) Satın alma talep dilekçesinde belirtilen taşınmaz hazine adına tescilli değil ise talep sahibine satışın uygun olmadığına dair yazı yazılarak, verilen yetki çerçevesinde Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp, giden evrak numarası verilerek talep sahibine tebliğ edilir.
b) Taşınmaz mal hazine adına tescilli ise talep MEOP sistemine girildikten sonra taşınmaza ait bilgi ve belge toplama yazışmaları yapılarak, cevaplar dosyasına konur. Gelen cevap yazıları doğrultusunda talep edilen taşınmazın satışa uygun olup olmadığının değerlendirmesi yapılır.
c) Talep edilen taşınmazın satışa uygun olmaması durumunda, talep sahibine satışın uygun olmadığına (gerekçeleri de belirtilerek) dair yazı yazılarak, verilen yetki çerçevesinde Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp, giden evrak numarası verilerek talep sahibine tebliğ edilir.
d) Talep edilen taşınmazın satışa uygun olması durumunda, taşınmazın mahalli tespiti yapılır, rayiç araştırma yazıları yazılarak cevapları dosyasına konulduktan sonra Taşınmaz kıymet takdiri yapılır. Tüm bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilerek satış onayı istenir.
e) Bakanlığımızdan istenen satış onayı uygun görülmezse, talep sahibine satışın uygun olmadığına (gerekçeleri de belirtilerek) dair yazı yazılarak, verilen yetki çerçevesinde Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp, giden evrak numarası verilerek talep sahibine tebliğ edilir.
f) Bakanlığımızdan istenen satış onay uygun görülmesi halinde, ihale dosyası hazırlanır, ihale ilanı yapılır, ihale komisyonu kurulur ve belirtilen gün ve saatte ihale yapılır, karar bağlanır. Kararda iştirakçi çıkıp çıkmadığı, iştirakçi çıkmış ise ihale kimin üzerine yapıldığı gibi hususlar belirtilir
g) İlgili komisyonca alınan karar İta Amirinin onayına sunulur İta Amiri tarafından Karar ret edilirse ilgiliye bilgi verilerek dosya işlemden kaldırılır. İhale kararı İta Amirince onaylanmış ise alıcıya ihalenin onaylandığı, ödemelerin yapılarak taşınmazı kendi üzerine tescil ettirmesi gerektiği hususunda yazı yazılarak alıcıya tebliğ edilir. tebliğden sonra süresi içinde satış bedeli tahsil edilerek, taşınmazın alıcı adına tescil edilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak, tapuda taşınmazın alıcı adına tescili için ferağ verildikten sonra taşınmaz MEOP sisteminde düşülerek, dosya arşive kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Tahliyesi
32-TAHLİYE İŞLEMLERİ
MADDE 62- Hazine taşınmazının işgal ve tecavüze uğradığının tespit edilmesi üzerine 2886 sayılı Kanunun 75. Maddesi gereği ve 154 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre tahliye yazısı yazılarak İta Amiri veya yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp evrak kayıt numarası verildikten sonra işgalciye bu yazı tebliğ edilir ve taşınmazı 15 gün içinde
boşaltarak idaremize teslim etmesi istenir.
a) İşgal ve tecavüz belirtilen süre içinde giderilmiş ise taşınmaz işgalsiz olarak teslim alınır. İşgal ve tecavüz yazılan yazıya rağmen devam ediyorsa, 3091 sayılı Kanuna göre İlgili mercie (Kaymakamlık veya Valilik Makamına) tecavüzün giderilmesi için yazı yazılarak İta Amiri veya yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp evrak kayıt numarası verildikten sonra Valilik veya Kaymakamlığa gönderilir.
b) Kaymakamlık veya Valilikçe işgal ve tecavüz giderilmiş ise taşınmaz işgalsiz olarak teslim alınır. İşgal ve tecavüzün halen devam etmesi halinde 775 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre işgal ve tecavüzün giderilmesi için yazı yazılarak İta Amiri veya yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp evrak kayıt numarası verildikten sonra ilgili kuruma gönderilir. İşgal ve tecavüz giderilmiş ise taşınmaz boş olarak teslim alınır.
c) İşgal ve tecavüz kaldırılamamış ise Türk Ceza Kanunun 513 maddesinde sayılan yerlere yapılan tecavüzlerde ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiğinden, bu yerler hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusu yazısı yazılarak İta Amiri tarafından imzalanıp giden evrak numarası verildikten sonra Cumhuriyet savcılığına teslim edilir. Savcılık kovuşturması sonucu taşınmaz boş olarak teslim alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmaz Tahsisi
33-TAHSİS İŞLEMLERİ
MADDE 63- Tahsis talep yazısının müdürlüğümüze ulaşması üzerine ilgili kurumlara görüş yazısı yazılarak gelen cevaplar dosyasına konulur ve tahsisi talep edilen taşınmazın tahsise uygun olup olmadığı araştırılır. Tahsise uygun olmadığı tespit edilmesi durumunda, tahsisin uygun olmadığı hususunda yazı yazılarak Defterdar veya yetki verilmiş ise Defterdar yardımcısı tarafından imzalanıp evrak numarası verildikten sonra talep sahibi kuruma bildirilir.
a) Tahsis talebinin uygun olması durumunda taşınmaz MEOP sistemine girilir, kıymet takdir komisyonu kurularak bu komisyon tarafından bu taşınmazın kıymet takdiri yapıldıktan sonra 327 sıra sayılı Genel Tebliğe göre tahsis yetkisi araştırılır.
b) Tahsis yetkisi Kaymakamlıkta ise Kaymakamlık Makamından Tahsis Onayı alınarak ilgili kuruma tahsisin yapıldığı ve tahsise konu taşınmazı teslim almak üzere bir elaman görevlendirilmesi yazılı olarak istenir ve yer teslimi yapılarak tahsis işlemi tamamlanır.
c) Tahsis yetkisi Defterdarlıkta ise Defterdarlık Makamından Tahsis Onayı alınarak ilgili kuruma tahsisin yapıldığı ve tahsise konu taşınmazı teslim almak üzere bir elaman görevlendirilmesi yazılı olarak istenir ve yer teslimi yapılarak tahsis işlemi tamamlanır.
d) Tahsis yetkisi Bakanlığımızda ise üst yazı yazılıp Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp Giden evrak numarası verildikten sonra tahsise ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığımıza gönderilir.
Bakanlığımızdan gelen tahsis onayı ilgili kuruma bildirilerek tahsise konu taşınmazı teslim almak üzere bir elaman görevlendirilmesi yazılı olarak istenir ve yer teslimi yapılarak tahsis işlemi tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır Satışı
34-TAŞINIR SATIŞ İŞLEMLERİ
MADDE 64-Satın alma/satışa çıkarma talep yazısının Müdürlüğümüze gelmesi üzerine taşınırın satışına engel bir durum olup olmadığı araştırılır. Satışı mümkün değilse talebin ret edildiğine dair yazı yazılarak yetki çerçevesinde Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanıp giden evrak numarası verilip, dilekçe sahibine bilgi verilir.
a) Satışı mümkün ise talep MEOP sistemine kaydedilir. Taşınıra ilişkin bilgi ve belge toplamak amacıyla ilgili yerlerle yazışma yapılarak gelen cevaplar dosyasına konur. Gelen yazılara göre satışa uygun olup olmadığı araştırılır. Satışa uygun değilse talep yazılı olarak ret edilir. Satışa uygun ise Taşınırın kıymet takdiri yapılır ve satış onayı alınır. Satış onayı olumsuz ise talep ret edilir.
b) Satış onayı olumlu ise ihale dosyası hazırlanır İhale ilan yazışmaları yapılır, ihale komisyonu oluşturularak, ihale gün ve saatinde ihale yapılır. İhaleye katılan olmamış ise Geçici teminat irat kaydedilir ve bilgi yazısı yazılır.
c) İhaleye giren iştirakçi olması durumunda en uygun teklif verene ihale edilmesi hususu karar bağlanır ve karar İta Amirinin onayına sunulur. İta Amirince İhalenin olumsuz görülmesi halinde ilgililere yazılı olarak bilgi verilir. İhalenin olumlu bulunması ve onaylanması durumunda Alıcıya ihalenin onaylandığı, gerekli olan taşınır ücretlerini yatırarak taşınırı teslim
alması için yazı yazılarak alıcıya tebliğ edilir. Ödemeler alıcı tarafından yapıldıktan sonra taşınır alıcıya teslim edilir. Bu işlemlere ait evrakların birer sureti dosyasına konularak, dosya saklamaya alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz mal Giriş ve Çıkışı
35-MÜLKİYET (TAŞINMAZMAL ÇIKIŞI) İLE İLGİLİ İŞLEMLER
MADDE 65- Kanunlar gereğince hazine uhdesinden çıkan veya satış, terk, ifraz ve tevhit gibi nedenlerle taşınmaz dosyası kapanması gerekenler tespit edilerek, MEOP sisteminden çıkış nedeni de belirtilmek suretiyle çıkışı yapılır ve pasif hale getirilir. Çıkışı yapılan taşınmazlara ayrı ayrı arşiv onayı yazılarak Milli Emlak Müdürü tarafından imzalanması ve Evrak servisinden arşiv numarası alınmasına müteakip alınan arşiv numarası MEOP sisteminde pasife alınan dosyanın açıklama kısmına işlenerek dosya arşive kaldırılır.
36-MÜLKİYET (TAŞINMAZMAL GİRİŞİ) İLE İLGİLİ İŞLEMLER
MADDE 66- Kanunlar gereğince tapuda hazine adına tescili yapılan taşınmazların tapuları temin edilir. Temin edilen tapuların MEOP sistemindeki Taşınmaz modülüne girişi yapılarak, sistem üzerinden alınan taşınmaz numarası bu taşınmaz için açılan dosyanın üzerine yazılır. Numaralandırılan dosya ilgili mahalle ve köy klasörüne kaldırılarak işlemlerin bu dosya üzerinden yapılması sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Hazine Taşınmazlarının Tespiti
37-TESPİT İŞLEMLERİ
MADDE 67-Tespiti yapılacak taşınmazların listesi yapılarak, tespit programı oluşturulur ve Milli Emlak Müdürü tarafından imzalanır. Tespit programına göre mahalli tespitler yapılarak tutanağa bağlanır ve yapılan tespit tutanakları üst yazıya bağlanarak Müdürlük Makamına sunulur. Müdürlük Makamına sunulan tespit tutanakları Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından havale edildikten sonra MEOP’tan evrak numarası verilip, ilgili memura zimmet karşılığı teslim edilir. İlgili Memur tutanakları dosyalarına koyarak gerekli işlemlerini tamamlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teferruğ İşlemi.
38-TEFERRUĞ İŞLEMLERİ
MADDE 68-Teferruğ talebinin Milli Emlak Müdürlüğüne gelmesi üzerine taşınmazın mahallinde tespiti yapılır, taşınmazın hukuki ve fiili durumunun öğrenilmesi için ilgili kurumlara yazı yazılarak, gelen cevaplar dosyasına konur. Kıymet takdiri için araştırma yapılarak toplanan belgeler dosyasına konur ve taşınmaza kıymet takdiri yapılarak Kıymet takdir üyeleri tarafından imzalanır. Toplanan tüm bilgi ve belgeler üst yazıya bağlanarak Bakanlığımıza gönderilir. Bakanlığımızdan gelen cevap olumsuz ise talepte bulunan kuruma teferruğ talebinin ret edildiği bildirilir.
a)Bakanlığımızdan gelen yazı olumlu ise Borcun mahsubu için Vergi Dairesine yazı yazılır. Borç mahsubu yapılarak sonucunun bildirilmesi üzerine ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak teferruğ işlemine konu taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi
istenir. Tapuda ferağ verilmesi ilgili Tüzel kişiliğe bildirilerek tapuda ferağ verildikten sonra hazine adına kesilen tapu bilgileri MEOP sistemine kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Terk İşlemi
39- TERK İŞLEMLERİ
MADDE 69-Terk talebinin müdürlüğümüze gelmesi üzerine, talep MEOP sisteme girilir. Terke konu taşınmazın tespiti yapılıp, kurumlara görüş yazısı yazılarak terk hususunda gelen görüşler dosyasına konulur ve gelen görüşler de göz önüne alınarak terki talep edilen taşınmazın terkinin uygun olup olmadığı araştırılır. Terke uygun değilse talep sahibi kuruma yazılı olarak terkin uygun olmadığı bildirilir.
a) Terki uyun ise Teknik Büro tarafından terke esas belgeler (Terk Beyannamesi) hazırlanır. Terke konu taşınmaz tahsisli veya kıyıda kalıyorsa Defterdarlık Makamından Terk Oluru Alınır . Terk Oluru ile birlikte terke esas belgeler Kadastro Müdürlüğüne kontrol için üst yazıya bağlanarak gönderilir. Kadastro Müdürlüğünce gerekli kontroller yapıldıktan sonra Evraklar Gereği yapılmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüğünce gerekli terk işleminin yapıldığının müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi üzerine MEOP sisteminde ve terke konu taşınmaz üzerinde gerekli değişiklikler yapılır.
b) Terke konu taşınmaz Tahsisli veya Kıyıda kalmıyorsa, toplanan bilgi ve belgeler bir üst yazıya bağlanarak Bakanlığımıza gönderilir. Bakanlığımızca terk uygun görülmez ise talep sahibi kuruma yazılı olarak terkin uygun olmadığı bildirilir.
c) Bakanlığımızca terkin yapılması uygun görülür ise terke esas belgeler Kadastro Müdürlüğüne kontrol için üst yazıya bağlanarak gönderilir. Kadastro Müdürlüğünce gerekli kontroller yapıldıktan sonra Evraklar Gereği yapılmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüğünce gerekli terk işleminin yapıldığının müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi üzerine MEOP sisteminde ve terke konu taşınmaz üzerinde gerekli değişiklikler yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Tescil, İfraz ve Terk Beyannamelerinin Hazırlanması.
40-TESCİL, İFRAZ, TERKE İLİŞKİN HARİTA İLE BİLDİRİM BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
MADDE 70- Tescil, ifraz, terk ile ilgili yazının Müdürlüğümüze gelmesi üzerine, bu talep bir üst yazıya bağlanıp Milli Emlak Müdürü veya Milli Emlak Müdür Yardımcısı tarafından imzalanıp Giden evrak numarası verildikten sonra teknik büroya gönderilir.
Teknik Büroya gelen yazıya göre talebe konu taşınmazın sayısal verileri temin edilir, taşınmaz Netcad ve MEOP ortamında incelenir. Arazi Etüt çalışması yapılır taşınmazın ( tescil, ifraz, ve terk) dosyası hazırlanır. Encümen kararı alındıktan sonra hazırlanan dosya Kadastro müdürlüğüne kontrol için gönderilir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan kontrolden sonra tapuya
yazı yazılarak (tescil, ifraz veya terk işlemi) gerekli işlemin yapılması sağlanır.

ONUNCU BÖLÜM
TOKİ’ye Devir İşlemi
41-TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA BEDELSİZ DEVİR İŞLEMLERİ
MADDE 71- TOKİ’den taşınmaz devir talebine ilişkin yazının Bakanlığımızdan Müdürlüğümüze gelmesi üzerine Talep edilen taşınmaza ait bilgi ve belgelerin MEOP sistemine girilmesi, talep edilen taşınmaz ilçede ise bilgi ve belgelerin MEOP sistemine
girilmesi ile belgelerin birer suretinin ilçeden istenir. a) Talep edilen taşınmaz hakkında 323 sara sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Bilgi Formu doldurulur. 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca taşınmazın devrine ilişkin Defterdarlık Makamından onay alınır
b) Taşınmazın TOKİ adına tescili için ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak, taşınmazın TOKİ adına devir ve tescili sağlanır ve MEOP sisteminde taşınmaz pasif hale getirilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Trampa İşlemi
42-TRAMPA İŞLEMLERİ
MADDE 72- Trampa talebinin Müdürlüğümüze ulaşması üzerine, trampa talebinin MEOP sistemine girişi yapılır. Trampası talep edilen taşınmazın trampasının mevzuata uygunluğu araştırılır.
a) Talep edilen taşınmazın trampası uygun görülmez ise trampa talebinin uygun görülmediği hususunda ilgili talep sahibi kuruma yazı yazılır. Yazılan yazı Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanır, giden evrak numarası verildikten sonra talep sahibi kuruluşa gönderilir.
b) Talep edilen taşınmazın trampasının uygun olması halinde ilgili kurumlara görüş yazısı yazılarak gelen cevaplar dosyasına konur. Kurum görüş yazıları doğrultusunda talep edilen taşınmazın trampaya uygun olup olmadığı araştırılır. Trampası uygun değil ise trampa talebinin uygun görülmediği hususunda ilgili talep sahibi kuruma yazı yazılır. Yazılan yazı Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanır, giden evrak numarası verildikten sonra talep sahibi kuruluşa gönderilir.
c) Talep edilen taşınmazın trampası uygun ise taşınmazın tespiti yapılır. Bilgi ve belgeler (Edinim işlemleri Bilgi Formu, Tahmin edilen Bedel Hesap Formu, Tapu kayıt Örneği, İmar durumu, tespit tutanağı, fotoğraf, Google görüntüsü) hazırlanır ve Bakanlığımıza Trampa onayı için yazı yazılarak Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanır,
giden evrak numarası verildikten sonra Bakanlığımıza gönderilir.
d) Bakanlığımızdan gelen cevap olumsuz ise trampa talebinin uygun görülmediği hususunda ilgili talep sahibi kuruma yazı yazılır. Yazılan yazı Defterdar veya Yetki verilmiş ise Defterdar Yardımcısı tarafından imzalanır, giden evrak numarası verildikten sonra talep sahibi kuruluşa gönderilir.
e)Bakanlığımızdan gelen yazı olumlu ise ihale işlemleri yapılır. İhale sonucu Tapuya ferağ yazısı yazılır ve tescil bildirimi imzalanarak yer teslimi yapılır ve bu işlemler MEOP sistemine işlenir ve dosya pasife alınır

ONİKİNCİ BÖLÜM
Yapım İşleri
43-YAPIM İŞLERİ İÇİN DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ
MADDE 73- Yapım işi ihtiyacının doğması üzerine yapım işinin ne şekilde yapılacağına karar verilir.
a) Yapım işinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte yapılması kararlaştırılırsa, ödenek temini için keşif yaptırılır, keşfe göre ödenek talep edilerek ödenek temin edilir. Yaklaşık Maliyet komisyonu için İta Amirinden onay alınır. Yaklaşık maliyet ve eki belgeler hazırlanır, piyasadan teklif almak üzere İta Amirinden Onay alınır ve yapım işi için piyasadan teklif alınır. Teklifler değerlendirilerek ihale onay belgesi alınır. Yüklenici ile sözleşme yapılır ve teminat alınır. Yer teslimi ve muayene kabul komisyonu için İta Amirinden onay alındıktan sonra yükleniciye yer teslimi yapılır.
b) Yapım işinin bitirilmesi ver muayene kabul komisyonu tarafından teklif varakasının hazırlanmasına müteakip geçici kabul komisyonu için İta Amirinden onay alınarak işin geçici kabulü yapılarak, geçici teminat iade edilir. Hak ediş raporu ve faturaya göre ödeme emri düzenlenerek İta Amiri tarafından imzalanır ve ödeme evrakları muhasebe birimine teslim edilir. Hakediş ödemesi yükleniciye yapılır ve sözleşmenin kesin kabul tarihi gelince kesin kabul komisyonu kurulması için ita amirinden onay alınarak kesin kabul işlem yapılarak kesin teminat yükleniciye iade edilir.
c) Yapım işinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmaksızın yapılması kararlaştırılırsa fiyat araştırması için İta Amirinden onay alınarak, ödenek temini için piyasadan teklifler alınır ve araştırma sonucuna göre ödenek istenerek ödenek temin edilir. Ödenek temin edildikten sonra yapım işi için piyasadan teklifler alınır. Alınan tekliflere göre yaklaşık maliyet belirlenerek ihale onaylanır. İdarenin talebi varsa sözleşme yapılır ve teminat alındıktan sonra yükleniciye yer teslimi yapılır.
d) Yer teslimine müteakip yapım işinin yüklenici tarafından tamamlanması üzerine yapım işinin kabulü yapılarak teminat iade edilir. Yapım işine ait kesilen Faturaya göre ödeme emri düzenlenerek İta Amiri tarafından imzalandıktan sonra ödeme evrakı muhasebe birimine teslim edilerek yükleniciye ödeme yapılır.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler
Uygulama
MADDE 74– Bu İşlem Yönergesinde atıfta bulunulan yasal düzenlemelerde değişiklik yapıldığı takdirde yeni düzenleme hükümlerine göre uygulamaya yön verilir. Tereddüt halinde Bakanlık talimatlarına göre işlem yapılır.
Diğer Hükümler
MADDE 75- Bu İşlem Yönergesinde düzenlenmeyen hususlarda ilgili mevzuatına göre işlem tesisi edilir
Yürürlük
MADDE 76– Bu İşlem Yönergesi Mersin Milli Emlak Müdürünce onaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 77– Bu İşlem Yönergesi hükümleri Milli Emlak Müdürü tarafından yürütülür.